نمونه سوالات دروس راهنمایی

ارائه نمونه سوالات درس املا وانشای تعدادی ازدبیران ادبیات در استان چهارمحال وبختیاری

نمونه سوالات ادبیات ترم اول پایه هفتمای که با نامت جهان آغاز شد         دفتر ما هم به نامت باز شد   آزمون :ادبیات سال هفتم     تاریخ :28/10/92
نام ونام خانوادگی:  ..................                                          شعبه:                           آموزشگاه :
1 مفهوم لغت ها را بنویسید. 1)حجره:...... 2)انحراف:............  3)تلخیص:............. 4)تقصیر:............
5)اثنا:.............          6)توانگر:.................  7)بالیدن:...................  8)هیئت:...............
2)آرایه ادبی را درعبارت های زیر مشخص کنید.
الف)کلاس ساکت است.       ب)هنوزنیک وبد زندگی به دفترعمر      نخوانده ای به چشم توراه وچاه یکی است
ج)من این جاچون نگهبانم توچون گنج          تو را آسودگی بایدمرا رنج
3)تاریخ ادبیات:
نویسنده ی آثار زیر را بنویسید.
مناجات نامه
کویر
باغ ستاره ها
4)در قالب رباعی کدام مصراع مانند بقیه نیست.
5)درستی یا نادرستی گزینه ها را مشخص نمایید.
الف)درعبارت «پدر راگفتم » متمم دیده نمی شود.          صÓ         غ Ó  
ب)مهم ترین بخش هر جمله فعل است.   .                    صÓ         غ Ó  
6)در کدام گزینه مفعول نمی بینید.
الف)مرا آموخت علم زندگانی Ó         ب)زبالم کودکان پرهاشکستند Ó  
ج)من اینجاچون نگهبانمÓ                 د)مرادردام هابستندÓ  
2)در کدام گروه از کلمات شبکه معنایی دیده نمی شود.
الف)شعله،آتش،دود Ó    ب)ساحل،کشتی،موجÓ        ج)خورشید،ماه،زمینÓ           د)زندگی،توسعه،نیازÓ     
3) کلمه «شهر»معادل کدام کلمه است.
الف)سالÓ       ب)ماهÓ                    ج)کشور Ó                 د)روزÓ
7)جاهای خالی را با واژه ی مناسب کامل نمایید.
الف)پروین شعرهایش را به صورت گفت وگو می نوشت که در اصطلاح ادبی به آن....................می گویند.
ب)به شیوه ی بیان داستان................................می گویند.
ج)نهج در کلمه ی نهج البلاغه به معنای............................است.
8)ارکان تشبیه را دربیت روبرو مشخص نمایید.   این عمربه ابرنوبهاران ماند    وین دیده به سیل کوهساران ماند
9)سجع را در عبارت روبرو مشخص نمایید.  هرکه را زر در ترازوست زور در بازوست. 
10)درعبارت روبرو «مفعول،نهاد،بدل،متمم،فعل»مشخص نمایید.   بغداد آن شهر افسانه ای را به آتش کشیدند
11)جدول زیر را کامل نمایید.
فعل           شناسه     مصدر بن ماضی   بن مضارع         فعل نهی
می ریزند
ساخت

12)چه موقع یک نویسنده از این نشانه[ ] استفاده می نماید..
13)درجمله ی روبرو مسند را مشخص نمایید.      او در کلاس هفتم نفر بیست وپنجم شد
14)منظور از بیتوته کردن در عبارت روبرو چیست.« شب توی قهوه خانه بیتوته کردیم»

[ جمعه چهارم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 22:58 ] [ قربانی ]

[ ]

نمونه سوالات املا وانشا هفتم ترم اولای که با نامت جهان آغاز شد         دفتر ما هم به نامت باز شد     آزمون :املا سال هفتم     تاریخ :92/10/15
نام ونام خانوادگی:  .............................                                            شعبه:                           آموزشگاه :
1 گزینه ی درست را  انتخاب نمایید.
الف)ثواب به معنی پاداش است                                 صÓ         غ Ó  
ب)تحصیل وحصار هم خانواده هستند.                       ص Ó         غ Ó  
2)باتوجه به مفهوم جمله گزینه مناسب انتخاب نمایید.
الف)ما زندگی را با ..............خود می نگریم.(نذر ، نظر )
ب) خلید ..........درشتی به پای طفلی خرد.(خوار ، خار)
ج) با ورود معاون مدرسه به کلاس همه به پا.. ................. (خواستند،خاستند)
د)در زندگی باید.................وتفکّر کرد.(تأمّل،تعمّل)
3)کدام گزینه ها هم خانواده ی نیستند.
الف) معاصر،عصمت                  ب) عجز،عاجز                      ج)اسلام،تسلیم                  د)قدرت ،مقتدر
4)حروف جا افتاده را با توجه به معنی بنویسید.
الف) مصا...بت:هم نشینی    ب)ا...نای سفر:میان سفر           ج) ب........یرت:آگاهی         د) مـ.....حف: قران
5)درگروه کلمات زیر کلمات نادرست را مشخص نمایید وتصحیح کنید.
جاذبه ی خالق – تحصین وتشویق – صفای طبیعت – رهگذران و مشتاقان – هدیث زندگی
6)در هر ردیف کدام گزینه با توجه به معنی آن غلط است.
الف)زال:پیر Ó                       ب)مشتاق:علاقمند Ó            ج)نسیب:بهره Ó          د)شط:رود بزرگÓ 1
الف)تلخیص:خلاصه کردن Ó       ب)دمساز:همدم Ó             ج)تقسیر:کوتاهی Ó        د)بخسب:بخواب Ó
7)با حروف در هم ریخته ی کلمه ی مناسب بنویسید                                                                                   
خ ا ل ا ص                                ح  ر   ه  ج

8)مفرد واژه ها رابنویسید.  1)اوقات .....................                     2)قبور:............................
9)در نوشته ی زیر چهار غلط املایی بیابید و تصحیح کنید.
مغصود از غنیمت شمردن وقت این نیست که دائمن در کوشش واظطراب باشیم وراحت وآرام برخودهرام کنیم .  

نه موفقیت و نه شکست یک شبه ایجاد  نمی شود.(انتونی رابینز)
                                            


 ای که با نامت جهان آغاز شد               دفتر ما هم به نامت باز شد                            آزمون: انشا سال هفتم        
نام ونام خانوادگی:  .............................     شعبه:       آموزشگاه :                  تاریخ :   92/10/9
1 صحیح یا غلط بودن عبارت ها را مشخص نمایید.
الف)جمله ی عاطفی احساس خود را نسبت به کسی یا چیزی نشان می دهد                صÓ          غ Ó  
ب)تکرار آگاهانه درنظم ونثرباعث زیبایی نوشته نمی شود                                           ص Ó           غ Ó
2)کدام گزینه ازشرایط نوشتن نامه نیست.
الف)کاغذنامه تمیزومناسب باشد Ó                  ب)باخط زیباوخوانا بنویسیم Ó  
ج)ازشعرومثل در آن استفاده کنیم Ó               د)از تمبر استفاده شود Ó  
2)هم خانواده تحسین درکدام گزینه آمده است.
الف)احسنت Ó          ب)تحصّن Ó            ج)ترسیم Ó              د)حساب Ó  
3)بامتضاد کلمات زیر جمله بنویسید.
پزمرده:
آسایش
4)با شنیدن پروفسور حسابی به یاد چه کلمه هایی می افتید؟چهار کلمه بنویسید

5)در جمله ی «احساس می کردم هم اکنون چشمه های معرفت ازدرون من سرباز خواهندکرد»ارکان تشبیه را مشخص نمایید.
مشبه.......................       مشبه به.......................           
6)برای کلمه های زیریک جمله ادبی ویک جمله زبانی بنویسید.
واژه                            جمله زبانی                                                  جمله ادبی

دانش
رودخانه

7)جمله روبرورادردوسطرتوضیح دهید.   «هیچ زینتی بهترازادب نیست وهیچ عزّتی بزرگ ترازدانش نیست»
1
8)درباره ی جمله ی«خود رابشناس تاخدا رابشناسی» یک بند بنویسیید.9)واژه های گروه الف رابه گروه ب وصل کنید.
الف                          ب
سفر                   تسلط
فروغ                        اقرار
سلطه                صفر
اعتراف                 روشنایی


موفّق وسربلند باشید

[ جمعه چهارم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 22:55 ] [ قربانی ]

[ ] 
نام
با عدد :                              نمره با حروف :
رديف
                                                                      سوالات
شمارک
1
گزينه ی درست رابانشانه ی *  مشخص کنيد .
·        به كتاب هايي كه در آن ها زندگي ، آثار و احوال و سخنان بزرگان مطرح مي شد؛ ......می گویند.
      الف) بيوگرافی 5        ب) تاريخ نگاری 5        ج) تذکره 5         د) اتوبيوگرافي  5
·        كدام گزينه بخشي از ادبيّات حماسي به شمار مي آيد ؟
الف )  ادبيّات پايداری 5     ب ) ادبيّات تعليمی5     ج ) ادبيّات نمايشی 5    د ) ادبيّات عرفانی5     
5/
2
درست يا نادرست بودن گزينه های زير را مشخّص کنيد.  
الف) جمله «پروردگارا ، ما را لحظه ای به خودمان وامگذار»در قالب مونولوگ می باشد.       درست 5        نادرست5
ب)  رمان ، معمولاً بخشی از حوادث وزندگی شخصيّت ها را بيان می کند.                      درست5         نادرست5
ج) فابل : داستاني است كه حيوانات رفتار ، گفتار و شخصيّت انساني دارند.                    درست5         نادرست5
75/
3
مقابل هر گزينه نام يک آرايه ی ادبی مربوط به آن را با ذکر دليل بنويسيد .
الف) تيرهای وحشی و سرکش
موشک  و خمپاره و ترکش       (..............................) به دليل آن که ......................................
ب) کوه و دريا و درختان همه در تسبيح اند .     (..............................)  به دليل آن که .......................
1
4
 
دريافت خود را از تصوير مقابل ، در سه سطر بنويسيد.

5/1
5
جاهای خالی را با واژه های مقابل کامل کنيد. (يک واژه اضافی است.) « مستقيم ، رسا ، نويسندگی ، داستان  »
ارزش انشا به تفصيل و بلندي آن نيست ، انشاي خوب آن است كه.گويا ،  ............ و زيبا باشد.
انشا را مي توان به شيوه ي ............ نوشت .
مطالعه ي آثار ادبي ايران و جهان، براي تقويت ............ بسيار ضروري است.
75/0
6

 آیینه
    ………………………………   ……………………………   …………………………….   ایران   …………………………………   ……………………………….   …………………………….. در هر قسمت برای واژه های مشخّص شده سه مراعات نظير بنويسيد.        
5/1
7
عبارت زير را به نثر ساده ی امروزی بازگردانی کنيد.
ماتم پسر ، سخت نيکو بداشت  و هر خردمند که اين بشنيد ، بپسنديد وجای آن بود.
.....................................................................................................................................................................................................................................................
     
1
 
 
 
8
عبارت ناتمام زير را با سه جمله ی زيبا وادبی کامل کنيد.
هنوز صدای..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
5/1
9
طرح داستانی زير را حداقل تا سه سطر ادامه دهيد.
آهو جست وخيز کنان بر لب چشمه آمد ناگاه تصوير خود را در آب ديد ، با خود گفت : 
 
.................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................
 
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
صدايي از درون آب به گوش رسيد که خطاب به آهو مي گفت : .........................................................................................................................
 
5/1
10
از دو موضوع زير يکی را به دل خواه انتخاب کرده وبا رعايت قواعد نگارشی ،درباره ی آن انشا بنويسيد .                                               
الف )  قدر وقت ار نشناسد دل وکاری نکند          بس خجالت که از اين حاصل ايام بريم
 
ب )  خرّم آن شهر که در کشور دل جا دارد. (خرّمشهر)
10
 
  دانش آموزان عزيز لطفاَ درنوشتن انشا به موارد زير توجّه فرماييد. رعايت نظم منطقی وپرورش موضوع . رعايت علايم نگارشی،نشانه گذاری ودستوری  .                خوانايی وپاکيزگی نوشته . بهره گيری از آرايه هاوعناصر زيبايی سخن (تلميح ، تضمين ، تناسب و . . .) استفاده از جمله های نو و خلّاقانه در انشا و پرهيز از ذکر جمله های تکراری در نوشته.           
 
 
 
 
شمارک
                                                                      شرح سوالات        
ردیف
 1
درست يا نادرست بودن گزينه های زير را مشخّص کنيد.  
 الف ) هر گاه بخواهيم منظور خود را زيبا ودل نشين بيان کنيم ؛ از ادبيّات بهره می گيريم.                    درست   5        نادرست5
 ب ) يکی از راه های گسترش واژه در زبان فارسی ، استفاده از صفت مناسب می باشد.                           درست   5       نادرست5
 پ)  داستان ها وحکايت ها هميشه به صورت نثر بوده است.                                                                       درست   5       نادرست5
 ت )  انشا  را نمی توان به شيوه ی داستان نوشت .                                                                                 درست   5       نادرست5
1
75/0
گزينه صحيح را انتخاب کنيد.
ü     دانستن جايگاه درست اجزای سخن درشعر،ما را درفهم دقيق..................کمک می کند.
      الف) معنای شعر  5   ب) اجزای جمله  5    پ)نکات دستوری  5     ت)  آرايه های ادبی در شعر5
*****************************************************************
ü        هدف ازنقد..........................است.
       الف)يافتن قوّت هاوزيبايی های متن 5                        ب)يافتن عيب هاوکاستي ها  5                                                                 
       پ) بهبودواصلاح رفتار،گفتار،نوشتار  5                        ت) يافتن نکات ادبي متن5
*****************************************************************
ü     کدام مورد زير در به وجود آوردن يک متن ادبی تاثير ندارد ؟
         الف ) استفاده از توصيف وتخيل 5                  ب) ارتباط وانسجام متن 5
         پ ) عدم بهره گيری از عناصر ادبی5              ت ) استفاده از آيات و روايات5
 
2
75/
جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنيد .
الف) ادبيّات پايداری بخشي از ادبيّات  ..............   به شمار مي آيد.
 ب)  يک انشای خوب علاوه برآغازوپايان مناسب،دارای ............ نيزمي باشد.
پ )  مطالعه آثار بزرگان ايران وجهان ، برای تقويت ............... بسيار ضروری است.
3
1
ترجمه متن حديث معروف «مَن عَرَفَ نَفسَه فَقَد عَرَفَ رَبَّه» را يک بار به شکل ترجمه تحت اللّفظی ويک بار به شکل ترجمه روان ، بنويسيد.
ترجمه تحت اللّفظی :
            ترجمه روان:
4
 
 
 
1
مفهوم بيت زير را با نثر روان بنويسيد.
بيا تا برآريم دستی زگل       که نتوان بر آورد فردا زگل
 
5
5/0
معادل فارسی واژه ها وترکیب های  زیر را بنویسید.                    
        جگر آور :                      جزعی نکرد:              
6
5/1
با رعايت انسجام در متن ، تصوير مقابل را در يک بند (3سطر )توصيف کنيد.

7
25/1
علائم نگارشي مناسب را در متن زير بكار ببريد.
شيخ سلام كرد بهلول جواب سلام او را داد فرمود تويي شيخ بغداد كه مردم را ارشاد مي كني
8
75/
ويژگی های داستان کوتاه را بنويسيد.(3مورد)
9
5/1
 
 
در هر قسمت برای واژه های مشخّص شده سه مراعات نظير بنويسيد.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT
.
.................................
آفرینش
 
.......................................
 
.............................

نوجوان
 
…………………………………
 
……………………………….
 
……………………………..
10
10
از دو موضوع زير يکی را به دل خواه انتخاب کرده وبا رعايت قواعد نگارشی ،درباره ی آن انشا بنويسيد .                                               
الف)  آينه چو نقش تو بنمود راست             خود شکن آينه شکستن خطاست
ب)  جوان ايرانی بايد بداند که.................
11
 
  دانش آموزان عزيز لطفاَ درنوشتن انشا به موارد زير توجّه فرماييد. رعايت نظم منطقی وپرورش موضوع . رعايت علايم نگارشی،نشانه گذاری ، دستوری و خوانايی وپاکيزگی نوشته  . بهره گيری از آرايه هاوعناصر زيبايی سخن (تلميح ، تضمين ، تناسب و . . .) استفاده از جمله های نووخلّاقانه در انشا وپرهيز از ذکر جمله های تکراری در نوشته.          
 
 
...........................................
 
 
شمارک
 
ردیف
 1
 
درست يا نادرست بودن گزينه های زير را مشخّص کنيد.  
الف ) متن انشا می تواندگزارشی از شنيده ها،ديده ها يامطالعات علمی باشد.            درست   5       نادرست5
   ب )  به پيوستگی وهماهنگی در متن،«انسجام متن»مي گويند.                                   درست   5       نادرست5
   پ)  انشاي خوب آن است كه گويا، رَسا و زيبا باشد.                                                               درست   5       نادرست5
    ت ) ادبيّات حماسی  بخشي از ادبيّات  پايداري  به شمار مي آيد.                                     درست   5       نادرست5
1
75/
گزينه صحيح را انتخاب کنيد.
ü     به کتاب هايی که  در آن شرح حال بزرگان علم وادب و آثار احوال و سخنان آن ها مطرح می شود .......... می گويند.
            الف ) تاريخ ادبيّات5      ب ) اعلام 5       ج ) تذکره 5            د ) داستان 5
     -----------------------------------------------------------------------
ü        هدف ازنقد .......................... است.
      الف) يافتن قوّت هاوزيبايی های متن 5                                 ب) يافتن عيب هاوکاستي ها  5                                                                  
        ج) بهبودواصلاح رفتار،گفتار،نوشتار  5                                   د) يافتن نکات ادبي متن5
 
        ----------------------------------------------------------------------------------
ü     داستان کژال وداستان شازده کوچولو به ترتيب ..................... و ..................... هستند.
الف ) داستانک ، داستان بلند5                ب ) داستان کوتاه ، داستانک 5
ج ) داستان کوتاه ، رمان  5                   د ) داستانک ، حکايت  5
                                                                                                        
 
2
 
 
 
75/0
جاهای خالی را با کلمات مقابل کامل کنيد . ( يک واژه اضافی است)        « مستقيم ، حماسی ، شعار ، نمايش نامه »
الف ) به گونه ای از سروده ها که دارای آهنگ شکوهمند واستوار و با صلابت هستند شعر .................... می گويند.
ب ) يکی از راه های معرّفی شخصيّت ها ونوشتن در باره آن ها ، استفاده از قالب داستان و ............... است.
پ ) مواعظ واندرز ها در شعر گاه به شيوه  ........................ در قالب قطعه ، غزل و قصيده بيان می شوند.
3
1
جمله ی «I do my homework at home every day.» را يک بار به شکل ترجمه تحت اللّفظی ويک بار به شکل ترجمه روان ، بنويسيد.
ترجمه تحت اللّفظی :
ترجمه روان :
 
4
1
مفهوم بيت زير را با نثر روان بنويسيد .
چو ايران نباشد تن من مباد                بدين بوم وبر زنده يک تن مباد
 
 
5
5/1
با رعايت انسجام در متن ، تصوير مقابل را دريک بند (3سطر)توصيف کنيد.
 
 
 
 
 
6
75/0
معادل فارسی واژه ها وترکيب های مشخّص شده   را بنويسيد.
مادر حسنک زنی بود سخت جگر آور ودر سوگ فرزند جزعی نکرد چنان که زنان  کنند، بلکه بگريست به درد.
موش گفت : «وقت آن است باقی ضمان خود را به ادا رسانم.»
7
نام :                          نام خانوادگی:                          نام پدر:
نام مدرسه :                           ساعت شروع امتحان             مدت : 80دقيقه   تاريخ
تعداد صفخه 3    شماره صفحه31    تعداد سوال 11
 
نمره با عدد :                              نمره با حروف
باسمه تعالی
سوالات امتحان هماهنگ درس انشا ونگارش    پايه سوم راهنمايي تحصيلی
دانش آموزان وداوطلبان آزاد سراسر استان در نوبت .......... سال 1392
اداره کل آموزش وپرورش استان چهار محال وبختياری- اداره سنجش وآموزش وپرورش
75/0
واژه مربوط به هر گزينه را مقابل آن بنويسيد.«فابل ، تشخيص ، ديالوگ ، مونولوگ »
(يک واژه اضافی است)
الف ) مقابل آينه ايستادم موهای سفيد م را ديدم با خودم گفتم : جوانی کجايی که يادت بخير ! ( ................... )
ب ) ابر می گريد ومی خندد از آن گريه چمن ( ..................... )
پ ) شير نگاهی غضبناک به روباه انداخت . روباه فهميد که اگر در مقابل شير مقاومت کند سرنوشتی مانند گرگ خواهد داشت.         ( .................. )
8
1
ويژگی های رمان (داستان بلند ) را بنويسيد . (2مورد)
 
9
5/1
با ايجاد ارتباط بين واژه ها يک بند بنويسيد.(سه سطر)    دوست، نوجوان ، تجربه ، بهار،
 
 
10
10
از دو موضوع زير يکی را به دل خواه انتخاب کرده وبا رعايت قواعد نگارشی ،درباره ی آن انشا بنويسيد .                                               
الف)  ديدار ِار غايب دانی چه ذوق دارد  ؟           ابری که در بيابان بر تشنه ای ببارد
 
ب)  الهی وقتِ به نماز می ايستم .........................................................................
11
 
  دانش آموزان عزیز لطفاَ درنوشتن انشا به موارد زير توجّه فرماييد. رعايت نظم منطقی وپرورش موضوع . رعايت علايم نگارشی،نشانه گذاری ودستوری  .                خوانايی وپاکيزگی نوشته . بهره گيری از آرايه هاوعناصر زيبايی سخن (تلميح ، تضمين ، تناسب و . . .) استفاده از جمله های نووخلّاقانه در انشا وپرهيز از ذکر جمله های تکراری در نوشته.           
 
 

..سوالات املایی........

- در كدام گزينه ، غلط املايي وجود دارد ؟  ( 5/0 )

الف- عرصه ی حق طلبی        ب- تجدید حیاط           ج-رایحه ی دل انگیز         د- مجادله ی لفظی

2- با توجه به معني ، املاي كدام گزينه غلط است ؟ ( 5/0 )

  الف- غرس : كاشتن          ب- موقّر : محترم              ج- فظیلت:برتری             د- طراوت : شادابي

3- معني كدام گزينه به معني «تصویر ها» است ؟ ( 5/0 )

      الف- تماصیل          ب- تماثیل                ج- طماثیل                     د- طماصیل

4-نشانه ی ٌ را بر روی کلمه ی اصلی قرار دهید(5/0)     مشــقـــت                      عــام الــمنـفـعـه 

5-مفرد واژه های مقابل را بنویسید(1)           مقاصد(...........)                        عناوین(............)            

 6- شكل صحيح لغات زير را در جاي خالي قرار دهيد . ( 1 )

الف – ایرانیان بنای این گونه آثار را ......آخرت می دانند.(صواب_ثواب)

ب – در تابستان ..........از درس، امکان بهره بردن از زیبایی ها را دوچندان می کند.(فراقت_فراغت)

ج-در زیبایی های آفرینش ...........کنید(تأمٌل_تعمٌل)

د- هرگز کسی به جهل خویش.......نکرده است.(اغرار_اقرار)

7- براي هر كلمه يك هم خانواده بنويسيد . ( 2 )

جمال(         )                       کرامت (        )                    ظلمت(          )                 معبد (          )

8- غلط هاي املايي را پيدا كنيد و صحيحشان را بنويسيد . ( 2 )

الف- زیبایی طبیعت منحسر به سبزه و گل نیست.

ب- به این جمله های نقض و دل آویز امثال و حکم می گویند.

ج –ایرانیان نجیب،پر آذرم،باادب و خوش رو هستند.

د- مردم دین باور و انقلابی ایران به پیشوایی بنیان گزار فرزانه انقلاب اسلامی  به پیروزی رسیدند.

9- در متن زیر  هشت غلط املایی وجود دارد  آنها را بیابید و  شکل صحیح هریک را بنویسید.(2)

در حظور کسانی که احترامشان واجب است زانوان را به زمین می زنند و موغٌر و متین می نشینند.آنها چکیده و عساره ی اندیشه های خودرا در جملات کوتاه و زیبایی که اصطلاحن کلمات قسار نامیده می شود ،می گنجانند.فواصل میان قطعاط باغ مسطور از انواع درختان میوه و اقصام گل است.

در هر مجموعه، املای کدام کلمه با توجّه به معنی آن نادرست است؟

• الف) خصلت: ویژگی                                            ب) معصیت: گناه

   ج) مساهبت: هم نشینی                                            د) ثنا: ستایش

 

• الف) اصلاح: درست کردن                                    ب) حاجت: نیاز

  ج)فرصت: وقت                                                      د)مَطاع: کالا

 

• الف) مقرون: نزدیک                                              ب) عُغده: گِره

  ج) التفات: توجّه                                                     د) فراست: زیرکی

در هر مجموعه، با توجّه به املای کلمه، معنی کدام یک نادرست است:

• الف) قناعت: صرفه جويي                                        ب) سَرير: پادشاه

   ج)نبات: گياه                                                          د)بَرّ:خشکی

 

• الف)مَقهور: پيروز                                                   ب)وهله: مرحله

   ج)توقّع: انتظار داشتن                                              د)اقليم:سرزمين

 

• الف) صواب: درست                                               ب)بَراَثَر: به خاطر

  ج)بَذل : بخشش                                                      د)مُلاطفت: مهرباني

 

رابطه ی هر جفت کلمه را مشخّص کنید:

الف) اساس و اثاث            

  الف) مترادف                ب) متضاد                      ج)هم خانواده                  د) هم آوا (متشابه)

ب)گُزیر و چاره                   

 الف) مترادف                ب) متضاد                      ج)هم خانواده                  د)هم آوا (متشابه)

ج) اِنعام و نعمت                    

 الف) مترادف                 ب)متضاد                      ج)هم خانواده                  د)هم آوا (متشابه)        

کدام کلمه «جمع» است؟

الف)پای کشان              ب) راست رُوان              ج)بهاران                        د)بامدادان

 

با توجّه به معني، حرف جا افتاده ي هر كلمه را بنويسيد.

الف) بـاط: گستردنی                                         ب)حواد....: پیش آمد

ج)شكرگـ... ار:سپاس و قدرداني                           د)ميـ....:ابر

كدام كلمه به تشديد نياز دارد؟ (تشديد دقيقاً روي حرف كلمه قرار گيرد.)

الف)مُلحق                ب)تداعي                      ج)متوقف                    د)معراج

باید در نوشتن املا ، به درست نویسی و ................................كلمات به وي‍ژه..................... توجّه كرد.

پس ازتصحيح املا، در نوشتن شكل صحيح غلط هاي املايي، بهتر است.............................به كار ببریم.

شکل صحیح کلمه ی داخل کمانک رابا توجّه به معنی جمله، برای جای خالی انتخاب کنید.

• موش گفت:» وقت آن است که باقی.....................خود به ادا رسانم.(ظمان – زمان – ضمان)

• بدان که هر چه در وجود است همه ......................خدای تعالی است.(سُنع – صُنع – ثُنع)

• برای همه صحنه ی کربلا .....................شد.(تداعی – طداعی – طدائی – تدائی)

متضادّ هر كلمه را بنويسيد.

الف) زلال≠                                                ب)فراخ≠

براي هر كلمه فقط يك هم خانواده بنويسيد.

الف) موعظه:                                               ب)مختصر

جمع مكسّر هر كلمه را بنويسيد.

الف)شريك:                                               ب)عالِم:                              ج) حاکم:

با هرجفت كلمه، یک جمله بسازيد.

الف)فراغت و فراقت:

ب) صلاح و سلاح:

کلمه های زیر را با تغییر دادن حروف، به شکل کلمه ی معنادار در آورید.

الف) ترازو:..................................................ب) تاریخ:.........................................................

در عبارات زير، غلط هاي املايي را بيابيد و صحيح آن ها را در زير بنويسيد.

• از جمال صورت قصر و بسياري قلامان هيچ خبر ندارد.

• اكنون مراعيمن گردان تا به تو پيوندم كه عاقل در مهمات كوتاهي جايز نشمرد.

• به صبک  قديم توليد كردن، لا ضمه اش زندگی کردن به روش قديم است.

• شهید جهان آرا چنين كرد و رودخانه بي وغفه مي گذشت.

• اي ابوذر مبادا با برادر مسلمانت غهر كني، زيرا خداوند به گفته هايتان نمي نگرد.

1-                                                 2-                                                         3-

4-                                                  5-                                                        6-

گزینه ی  مناسب را با * مشخص کنید .

-       معنی واژه ی (مقر ) چیست ؟

الف : قرارگاه                 ب: استقرار             ج: مستقر                د : قرار

-       کدام واژه مفرد است ؟

-       الف : الوان              ب: دیار                  ج: معراج                 د : عشاق

جمله صحیح را با (ص) و جمله ی غلط را با (غ) مشخص کنید .

-در املای کلمات مرکب ، نوشتن هر دو شکل جدا نویسی و سر هم نویسی درست است . (        )

- بهتر است واژه های عربی املاء و انشاء را بدون (ء) بنویسیم . (                 )

در جاهای خالی ، کلمات مناسب بنویسید .

-       هر چه در وجود است همه صنع خدای تعالی است .   صنع یعنی ...........................

-       آیات جمع ِ .................. است .

با توجه به مفهوم هر واژه در جای خالی ، حرف مناسب بنویسید .

-       وقت آن است که باقی ..............  مان خود به ادارسانم .

                                     برعهده گرفتن کاری

-       سر انجام مـ ......  هور سربازان مقدونی گردیدند .

                      شکست خورده

شکل صحیح واژه های داخل کمانک  را برای جاهای خالی انتخاب کنید .

-       صحنه ی کربلا ................ شد . (تداعی تدایی )

-       سوگند دروغ عمر و ...................... زندگی زود با خلل کند. (اثاث اساس )

-       هر که بر معصیت ................ بود، از خدای نترسد .(مسر مصر )

-       از جمال صورت قصر و ................. ملک و ی خبر ندارد (سریر صریر )

با کلمه های زیر جمله بنویسید .

طنین :

میغ :

برای کلمه های زیر رابطه ی خواسته شده را بنویسید .

هم خانواده ی عشّاق ، .........................               مترادف عقده ، ............................

شکل دیگر هجده ، ...........................                    هم آوای حیات ، ........................

رابطه ی واژه های زیر را بنویسید .

آینه ، آیینه :.......................................                                  صواب ،ثواب :..............................

گه ،گاه :..........................................                                     مدهوش ، متحیّر :..........................

عجایب ، عجیب :..................  ، .................                ظالم ، مظلوم :.......................  ،   ..................

 

در جمله های زیر غلط های املایی را مشخص کنید و درست آن ها را بنویسید .

-جوانان باید دارای قریهه ی نقد و تحلیل گردند .

موش پرسید : حال چیست ؟ گربه گفت : مقرون به ابواب بلا و مشغّت .

از جمال صورت قصر وبسیاری غلامان وصریر ملک وی هیچ خبر ندارد.

رودخانه ماند و نظاره کرد که چگونه حیاط معمول شهر متوقّف شد .

1-...................................   2-....................................          3-.......................      4-...........................

 

[ شنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۲ ] [ 19:13 ] [ قربانی ]

[ ]

خدا از نگاه ملاصدرا
همشو بخونید پشیمون نمیشید.

خداوند بی نهایت است و لا مکان و بی زمان
اما بقدر فهم تو کوچک میشود
و بقدر نیاز تو فرود می آید
و بقدر آرزوی تو گسترده میشود
و بقدر ایمان تو کارگشا میشود
و به قدر نخ پیر زنان دوزنده باریک میشود
و به قدر دل امیدواران گرم میشود
یتیمان را پدر می شود و مادر
بی برادران را برادر می شود
بی همسرماندگان را همسر میشود
عقیمان را فرزند میشود
ناامیدان را امید می شود
گمگشتگان را راه میشود
در تاریکی ماندگان را نور میشود
رزمندگان را شمشیر می شود
پیران را عصا می شود
و محتاجان به عشق را عشق می شود

خداوند همه چیز می شود همه کس را
به شرط اعتقاد
به شرط پاکی دل
به شرط طهارت روح
به شرط پرهیز از معامله با ابلیسبشویید قلب هایتان را از هر احساس ناروا
و مغز هایتان را از هر اندیشه خلاف
و زبان هایتان را از هر گفتار ِناپاک
و دست هایتان را از هر آلودگی در بازار

و بپرهیزید
از ناجوانمردیهــا
ناراستی ها
نامردمی ها!

چنین کنید تا ببینید که خداوند
چگونه بر سر سفره ی شما
با کاسه یی خوراک و تکه ای نان می نشیند
و بر بند تاب، با کودکانتان تاب میخورد
و در دکان شما کفه های ترازویتان را میزان میکند
و در کوچه های خلوت شب با شما آواز میخواند

مگر از زندگی چه میخواهید
که در خدایی خدا یافت نمیشود؟
که به شیطان پناه میبرید؟
که در عشق یافت نمیشود
که به نفرت پناه میبرید؟
که در حقیقت یافت نمیشود
که به دروغ پناه میبرید؟
که در سلامت یافت نمیشود
که به خلاف پناه میبرید؟
و مگر حکمت زیستن را از یاد برده اید
که انسانیت را پاس نمی دارید ؟! 

[ دوشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 10:6 ] [ قربانی ]

[ ]

سلام برای دیدن نمونه سوالات روی ادامه مطلب کلیک کنید 

فدای شما


ادامه مطلب

[ شنبه یازدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 17:42 ] [ قربانی ]

[ ]

1

درست يا نادرست بودن نوشته هاي داده شده را مشخص كنيد.

واژه ها در طول زمان فقط در تلفّظ دچار تغيير و تحوّل مي شوند . مفرد واژه ی « اوصیا » ، وصی می باشد .

2

كدام واژه با كلمه « ظلمت » هم خانواده نيست؟الف) تظلّم ب) ضلال ج) مظلوم د) ظالم

3

كدام گزينه با واژه ي« سلیم » هم خانواده است ؟الف) سلام ب) سائل ج) مسئول د) لامسه

4

شكل درست املاي واژه ها را انتخاب كرده ودر جای خالی بنویسید .الف) ايرانيان به ............................ ( طبع ، تبع ، تعب) نرم و انعطاف پذير هستند.

ب ) عرصه فرهنگي جامعه ي ايران پيش از انقلاب ، فضايي آلوده و ................. ( مصموم ، مسموم ، مثموم ) داشت.

ج)اي كسي كه از .......................... ( فرت ، فرط ) غرور گمان مي كني روزگار درازي در پيش داري.

5

با آخرين حرف از كلمات داده شده كلمه اي جديد بسازيد كه از نظر تعداد حروف با آن كلمه برابر باشد.الف ) مشتاق ( .............) ب) بدیع ( .........)

6

نشانه تشدید ّ را در كلمات زير بر روي حرف اصلي قرار دهيد . منت 

بقیه سوالات را در ادامه مطلب ببینید      


ادامه مطلب

[ جمعه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 13:55 ] [ قربانی ]

[ ]

مجموعه سؤالات انشا-   نگارش  پایه ی سوم  راهنمایی

 الف)  درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید .

1)      مواعظ واندرزها در شعر گاه به شیوه ی مستقیم در قالب داستان و حکایت بیان شده اند .   

  2)    در نقد ادبی باید فقط  به عیب ها و کاستی ها ی یک اثر ادبی توجّه کرد .           

3)  هدف از شعر تعلیمی رسیدن به سعادت و زندگی بهتر است .    4) فابل داستانی است که حیوانات رفتار، گفتار و شخصیّت انسانی ندارند .                      

 5) یکی از خصوصیّات متن جذّاب آغاز نیکوی آن است  .     6) رعایت فاصله ( حاشیه گذاری ) در دو طرف انشا به زیبایی متن کمک می کند .           

7) در نگارش انشا انتخاب نام و عنوان زیبا و کوتاه و متناسب باید مورد توجّه باشد .   

  8)  در نقد ادبی بایدفقط  به عیب ها و کاستی ها ی یک اثر ادبی توجّه کرد .           

9) در داستان كوتاه فضا و مكان و زمان محدود است .        10)  ادبيّات پايداري بخشي از ادبيّات حماسي به شمار مي آيد  .                      

11) بهره گيري از تضمين متناسب با موضوع و محتواي نوشته بر تأثير و ارزش آن مي افزايد . 

 12) متن انشا نمي تواند گزارشي از شنيده ها و ديده ها  باشد.        13) انشاي خوب آن است كه گويا، رَسا و زيبا باشد.                                                

 14) متن انشا نمي تواند نقد رفتار ، گفتار ، نوشتار و آثار خود و ديگران باشد.         

15 ) در نگارش انشا انتخاب نام و عنوان زیبا و کوتاه و متناسب باید مورد توجّه باشد .   

ب) گزینه درست را انتخاب نمایید .

   در عبارات وابیات داده شده کدام آرایه ادبی به کار رفته است ؟

16- هرچه در دل فرود آید ،  در دیده نکو نماید      الف )  کنایه            ب)  سجع                ج)  تشخیص       د)   تشبیه 

17- در عبارات وابیات داده شده کدام آرایه ادبی به کار رفته است ؟

   به کتاب هایی که درآن ها زندگی ، آثار و احوال و سخنان بزرگان در آن مطرح می شود، می گویند .

      الف)   اتوبیوگرافی   ب)  بیوگرافی           ج)  تذکره          د)  تاریخ نگاری

18-  هرگاه شاعر و نویسنده به نام شاعر یا نویسنده ای که از او مصراع یا بیت یا سخنی آورده اشاره کند به آن آرایه ..... می گویند.    

   الف)  تضمین پنهان       ب)  تضمین آشکار     ج)  تلمیح          د) ترکیب

    19-  کدام گزینه از ویژگی های رمان نیست ؟

  الف)  شرح مفصّل حوادث   ب) فضا ومکان و زمان محدود   ج)   طولانی بودن داستان    د)  فراوانی شخصیّت  

20-  کدام گزینه به شکل مونولوگ نوشته نمی شود     الف)  مناجات   ب)  نیایش         ج)   نمایش نامه    د)  مرثیه 

21- كدام گزينه بخشي از ادبيات حماسي به شمار مي آيد

 ؟الف+++++

22- كدام گزينه معمولاً به شكل مونولوگ نوشته نمي شود ؟   الف) مرثيه           ب ) نمايش نامه          پ) نيايش         ت )مناجات

23- كدام جمله براي غني تر شدن انشا مناسب نيست ؟        الف) به كار بردن حكايت هاي كوتاه اخلاقي          

  ب) استفاده از نكته هاي حكمت آميز        پ)  استفاده از اشعار مناسب              ت) شرح و تفضيل متن انشا

24- در بيت «چشمه ساردشت بامن آشناست/ كوه ودشت وگلّه بامن هم صداست» كدام آرايه ادبي وجودندارد؟

الف) مراعات نظير و تشخیص        ب) تشبیه         پ)  تشخیص        ت)مراعات نظیر

25 -درترجمه تحت اللفظي ،مترجم...  ؟       الف) كلمات را به صورت جداگانه معني مي نمايد وبه همان صورت مي نويسد.

ب) نويسنده اغلب به فكرمرتب كردن جمله از نظر دستوري است.

  پ) مترجم ترجمه جمله را مطابق با زباني كه به آن ترجمه مي شود مي آورد.

ت) ترجمه تحت اللفظي مختص به زبان عربي است.

26- كدام يك ازجمله هاي زير نسبت به ساير جمله ها از زيبايي ادبي كمتري برخوردار است؟

الف) كودكان مي انگارند كه فرصتي پايان ناپذير براي زيستن دارند                . ب)رودخانه ماند و نظاره كرد.

پ)خرّمشهر شقايقي خون رنگ است كه داغ جنگ بر سينه دارد.                         ت)يك روز ناگهان از آسمان آتش باريد.

27- آرايه ي به كار رفته در كدام گزينه غلط است؟

الف)آفريدي رايگان، بيامرز رايگان، كه تو خدايي نه بازرگان . ( واج آرايي)            ب)شطّ خرمشهر كف مي زد.  (ايهام)

پ )تكه يخ ها به گريه افتادند. (تشخيص)                                   ت)سَرو چمان من چرا ميل چمن نمي كند.(جناس)

28-  كدام يك از زيبايي هاي ادبي ديده مي شود؟ «  برکمانش تیر آرش را نمی دیدند »

   الف) تلمیح        ب )تضاد        پ) تکرار         ت)تشخیص

29- كدام گزينه در مورد انشا نويسي غلط است؟الف) بهره گيري از شبكه معنايي بر زيبايي متن مي افزايد.          

  ب) تكرار كلمه يا عبارت هميشه به زيبايي انشا مي افزايد

.پ) انشا را مي توان به شيوه داستان نوشت     ت) انشاي زيبا آغاز و پاياني دارد.

30- مطالعه آثار ادبي بزرگان ايران و جهان..  بسيار ضروري است.

 الف) تقويت نويسندگي   ب) تقويت خواندن  پ)تقويت ديدن  ت) تقويت گوش سپردن

31- در بيت« تا لحظه هاي پيش دلم گور سرد بود // اينك به يمن ياد شما جان گرفته است»  آرايه ...... ديده مي شود؟

الف) تشبیه       ب) تضمین       پ) جناس        ت) تلمیح

32- انشاي زيبا آن است كه آغاز و پاياني دارد و ميان بخش هاي آن  ...... ديده مي شود

.الف) هماهنگي   ب ) پيراستگي    پ) همانندي  ت)گُسَستگي

33- نحوه ي بيان ، توصيف حالات و رنگ، ويژگي هاي دقيق را ......... مي نامند.

الف) انسجام متن    ب) بازسازي رويدادها      پ) فضا سازي      ت)تشبیه

34- اگر يك اثر ادبي را بررسي، نقد و تحليل كنيم به اين عمل .........  مي گويند

.الف)  انسجام متن       ب)  تناسب        پ) نقد ادبی    ت) تضمین

35- در بيت كدام آرايه ادبي ديده مي شود.     « عقل حيران شود از خوشه ي زرين عِنَب // فهم عاجز شود از حُقّه ي ياقوت انار »

   الف)  تضاد      ب) تضمین          پ) تشبیه            ت) تلمیح

36- کدام گزینه به صورت مونولوگ نوشته نمی شود ؟     

   الف ) مناجات          ب) نیایش              ج) نمایش نامه           د) مرثیه

37- کدام جمله برای غنی تر شدن انشا مناسب نیست؟            الف )  استفاده از نکته های حکمت آمیز           

   ب)    به کاربردن حکایت های کوتاه      ج)   شرح وتفصیل متن انشا         د)    استفاده از اشعار مناسب   

38- کدام گزینه بخشی از ادبیّات حماسی به شمار می آید ؟

الف)   ادبیّات تعلیمی  ب)   ادبیّات عرفانی        ج)   ادبیّات نمایشی  د)  ادبیّات پایداری             

39- درکدام گزینه شبکه معنایی دیده می شود ؟                    الف)  فداکاری ، شجاعت ، جانبازی ، شیراز ، شعر     

   ب)   زمستان  ، آدم برفی ،  بخاری ،  سرما        ج)  مدرسه ، علم ، ورزش ، دنیا  ، آب

       د)  پرنده ،  بلبل ، پرواز ، آفتاب ، پرچم   

40- در كدام گزينه كمتر از زبان ادبي استفاده شده است.؟   الف) متاع جواني به بازار نيست   

       ب)  جواني گه كار و شايستگي است      پ)چو در هست حاجت به ديوار نيست

         ت) كوچه هاي خراسان تو را مي شناسند.

41- كدام گزينه از ويژگي هاي داستان كوتاه نمي باشد؟           الف ) تنوّع و فراواني شخصيّت ها                 

   ب)  شخصيّت هاي داستان اندك است                 پ ) داستان كوتاه است              ت)  فضا و مكان و زمان محدود است

ج) جاهای خالی را باکلمات مناسب پر کنید .

42-کلمات « گویا ، حماسی ، نتیجه گیری ، داستانک ، رمان » را در  جای مناسب خود قرار دهید . توجه کنید یک کلمه اضافه است .

 الف)    در داستان های گذشته رسم بر آن بوده که شاعر یا نویسنده به  ...... می پرداخته است  .

   ب)  انشای خوب آن است که  ....... ،  رسا و زیبا باشد          ج)  شخصیت ها در  ........ دارای تنوع و فراوانی می باشند  .

   د)   به گونه ای از سروده ها که دارای آهنگ شکوهمند و استوار با صلابت هستند ؛  شعر  ........  می گویند .

     43- درجا های خالی کلمات مناسب بنویسید .               الف)  به پیوستگی و یک پارچگی در متن  .........  می گویند .

    ب) در روزگار ما بیش تر داستان ها به ........ است .

   44-مفهوم بیت « دل شود گر به علم بیننده // راه جوید به آفریننده » را به نثر ساده و روان امروزی برگردانید.

45-در جاي خالي كلمات مناسب بنويسيد.     الف) شبكه معنايي گسترده تراز   .........  است.

  ب) انشا را مي توان به شيوه ي  ........  نوشت .  

   پ) قالبي از داستان نويسي كه حيوانات شخصيت هاي اصلي آن هستند  .........   مي گويند.

  ت) ارزش انشا به تفصيل و بلندي آن نيست ، انشاي خوب آن است كه  ...........  و جذاب باشد .

46-جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد    .

الف)  متن انشا مي تواند نقد رفتار گفتار ......... و آثار خود يا ديگران باشد. 

    ب)  گفت و گوي نويسنده با ديگران را ....... مي گويند.

47- جاي خالي را كلمه مناسب بنويسيد.       1-    به داستان هاي حيوانات ...........  مي گويند.

   2 -  به كتاب هايي كه شرح حال بزرگان علم و ادب در آن آمده باشد ...........  مي گويند.

48- جاهای خالی را باکلمات مناسب پر کنید .                 الف)   شبکه معنایی گسترده تر از ........ است .

 ب)  به  قالبی از داستان نویسی که حیوانات شخصیّت اصلی آن هستند ....... می گویند .               

  ج)  به لطیفه ها وحکایت های بسیار کوتاه که گاه درچند سطر خلاصه می شوند ...... می گویند .

  د)  هر گاه بخواهیم منظور خود را زیباتر و دلنشین تر بیان کنیم از  ......... بهره می گیریم .

49- ین کلمات را در جای مناسب  قرار دهید.  ( یک کلمه اضافه است )( ديالوگ ، فضا سازي ، زنجيره معنايي ، مونولوگ ، نويسندگي)

 1 - هرگاه بخواهيم منظور خود را زيباتر و دلنشين تر، بيان كنيم از  ........... بهره مي گيريم.

  2 - گفتگوي نويسنده با ديگران را   ......... مي گويند.

3 -  مطالعه ي آثار ادبي ايران و جهان، براي تقويت  ............  بسيار ضروري است.

  4 - به هم نشيني و ارتباط واژه ها و مجموعه ها با هم ديگر كه چندين حلقه را هم پيوند مي دهند ......................  مي گويند.

50- تعاريف نوشته شده با كدام گزينه های داخل کمانک مطابقت دارد      . (  ادبیّات پایداری ، ادبیّات تعلیمی  ، تذکره )

  1 - نوشتن شرح حال بزرگان علم و ادب  ................ 2 - توصيف مقاومت، دلاوري و شجاعت مردم در مقابل هجوم بيگانگان  ......

51-  واژه های «  شبكه معنايي، تفصيل و بلندي ، نمايش نامه ، اصلاح متن ، هماهنگي و انسجام» در جای خالی قراردهید .

   الف)يكي از راه هاي معرّفي شخصيّت ها و نوشتن درباره آن ها استفاده از قالب .........  و داستان است .

   ب) ارزش يك انشا به ....... آن نيست.            

 پ) انشاي زيبا ، آغاز و پاياني دارد و ميان بخش هاي .......... ديده مي شود.

   ت)بهره گيري از .......... متناسب با موضوع انشا ، بر زيبايي متن مي افزايد.

 52- بیت :  « میان گریه می خندم که چون شمع اندراین مجلس //  زبان آتشینم هست ، لیکن درنمی گیرد »را بازنویسی کنید .

53- کدام واژه ها را در کنار هم قراردهید  یک شبکه معنایی تشکیل می دهد .    (

  سوختن  ، ایستگاه ،  شمع  ، ستاره  ، خاکستر ،  کاوش ،  آتش   ، سفر )

54-از نظر شما ویژگی  مشترک دوست و آیینه چیست ؟ در یک بند ( چهار جمله مرتبط به هم ) بنویسید .

55-دو ویژگی مهم نثر کهن فارسی را بنویسید .

56- جمله ی :  « من از شوق دیدن مادرم گریستم » را به گونه ای  فضا سازی نمایید که صحنه ای جدید خلق و باز آفرینی شود .

( حداقل در چهار جمله )     

57- در بیت «  خون میان سنگر آزادگان جوشید / مثل یک موج خروشان شد » چهار رکن تشبیه را مشخص نمایید .

58- متن زیر را خوانده و نشانه ها ی (  «  »   ،   .    .....   -   ؟   !   :   )  در جای مناسب خود قرار دهید .

  باغبان پیر و پاک دل گفت  دیگران نشاندند ما خوردیم  اکنون ما بنشانیم تا دیگران خورند

59 - فضا سازی چه تأثیری بر نوشته می گذارد؟

60- برای واژه « نماز» یک شبکه معنایی نوشته و آن ها را در یک عبارت سه جمله ایی به کارببرید .

61- در شش جمله مرتبط به هم یک طنز بنویسید که قهرمان آن یک حیوان باشد .   

62-با واژه هاي زير جمله بسازيد .  الف)  آبشخور ( جمله ی پرسشی )               ب) اقتدار ( جمله ی طنز آمیز)

63- آرايه هاي ادبي جمله هاي زير را مشخص كنيد .

الف) جواني ات را پيش از فرا رسيدن پيري و تندرستي ات را پيش از بيماري غنيمت شمار .

  ب) پيام پيامبر (ص) گنجينه اي است كه انسان بدان نياز مند است.

64- از زبان بلبل كه بر شاخسار با خداي خود راز و نياز مي كند چهار جمله مرتبط به هم بنويسيد.

65- واژه ي  « سر آمد » را در دو جمله به گونه اي به كار ببريد كه در هر جمله معنا و مفهومي متفاوت داشته باشد.

الف)  سر آمد : به پايان رسيد                     ب)  سر آمد : بر گزيده

66- يك نمونه  گفت و گوي دروني  بنويسيد و اين واژه ها را در آن به كار ببريد .            زنگ ادبيّات ، معلّم ، دفتر انشا

67- باتوجّه به ابيات زيرکه از سعدي می باشد،   به پرسش ها پاسخ دهيد .

مرا خود نباشد زبان آوري  /  چنين گفت در مدح شَه  عنصري     « چو از راستي بگذري خم بُوَد  /   چه مردي بُوَد كز زني كم بُوُد»

الف)  نوع تضمين را مشخص كنيد.    .......             ب) دو واژه ي متضاد را بنويسيد . .............

68- جملات زير را به فارسي امروزي بيان كنيد .

الف)  عمر در پرستش خداي تعالي خرج كن .           ب) تمام زيركي را عاقبت شناسي نام نِه .

69- مهم ترین اهداف نقد را بنویسید .

70- در بيت نوشته شده كدام آرايه ادبي ديده مي شود؟

در سينه ام دوباره غمي جان گرفته است / امشب دلم به ياد شهيدان گرفته است   (   ........  )

71- مفهوم بيت « كم گوي و به جز مصلحت خويش مگوي // چيزي كه نپرسند تو از پيش مگوي»  را در سه جمله مرتبط به هم بنویسید .

72- عبارت نا تمام را كامل كرده و سپس تا سه جمله مرتبط به هم كامل كنيد؟        با آغاز تعطيلات تابستاني ................

 73- معادل واژه هايي را كه زير آن خط كشيده شده ، بنويسيد.

پيام پيامبر (ص)گنجينه و آبشخوري است كه انسانيّت ، همواره براي تازگي و شكوفايي و شكوهمندي خود ، بدان نيازمند است.

74- ويژگي يك انشاي خوب كدام است؟ ( سه مورد)

75- درکتاب هایی که به « تذکره » معروفند کدام مطالبی مطرح می شود ؟

76- نقد ادبی چیست ؟

77- با هريك از تركيب هاي زير بك جمله ي زيباي ادبي بنويسيد.               الف) پاكي روح           ب)هم نشين نيك 

78- تشبيهي بنويسيد كه يك طرف آن «سنگ» باشد و اركان آن را مشخص كنيد.

79- عبارت ناتمام داده شده را تا سه جمله مرتبط به هم كامل كنيد.               بهترين آرزويم اين است كه ...

80- در بيت « سعديا راست روان گوي سعادت بردند»  يك تخلّص و يك تشبيه بيابيد و بنويسيد.

81- عبارت ناتمام را تا چهار جمله مرتبط به هم ادامه دهيد.              براي بالندگي و رشد كشور بايد ...

88- نوع جمله هاي زير را از لحاظ ادبي و زباني بودن مشخص نماييد.

 1 - من شب ها ؛ به آسمان و ستارگان نقره فام و ماه سيمگون را كه درخششي خيره كننده دارند؛ مي نگرم.

  2 - دانشمند بسيار مي خواند و مشتاقانه مي پرسد.

82- معادل فارسي واژه هاي داده شده را بنويسيد.    1-  طرّار  ...            2-  علی الصّباح .....

83- دو ويژگي رمان يا داستان هاي بلند را نام ببريد .

84- چهار جمله به شيوه ي پرورش متن درباره خليج فارس بنويسيد.

85- شبكه معنايي بيت « ابرو باد و مَه و خورشيد و فلك در كارند // تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري» را  مشخّص كنيد .

86- با استفاده از آرايه تشخيص گفتگويي خيالي بين باران و زمين بنويسيد.  ( شش جمله )

 87- یک بند طنز آمیز بنویسید که قهرمان آن حیوانات باشد .

88- متن«  باران رحمت بي حسابش همه را رسيده و خوان نعمت بي دريغش همه جا كشيده»  را به نثر ساده و روان امروزي متن برگردانيد.

 89- برای واژه ی « زمین » يك شبكه معنايي بنويسيد و بعد آن ها را در چهار جمله مرتبط به هم به کار ببرید ( دریک بند )

90- يك مونولوگ در حدّ چهار جمله مرتبط به هم با موضوع « شركت در يك مسابقه » بنويسيد.

91- با واژه ی « پوزخند » یک جمله ی طنز آمیز بنویسید .

92- مترادف واژه و عباراتي را كه زير آن خط كشيده شده ، بنويسيد.

الف)  هركه بر معصيت مُصِر بود از خداي نترسد.         ب) در مُحاوره اي كه به حضور او ميان دو كس رود خوض ننمايد.

93- دو ويژگي از ويژگي هاي شعر حماسي چيست؟

94- به گفتگوی درونی نویسنده باخویش ..  می گویند .      مونولوگ 

   102- گفتار یک نفره ای که می تواند مخاطب داشته باشد یا نداشته باشد .  = مونولوگ

95- اکثر نیایش ها و مناجات و مرثیه ها  از این نوع هستند . = مونولوگ

96- گفتگوی بین افراد و با دیگران را .......................... می گویند.  = دیالوگ

97- از مونولوگ و دیالوگ در ........... ،  .......... و ........... بسیار استفاده می کنند . =  داستان ها - نمایش نامه ها-  فیلم نامه ها

98- کلمات زیر را بااستفاده از صفت های مناسب گسترش دهید .

 فصل  = پربرکت - سرسبز **  میلاد = خوش یمن- نورانی   **  پرسش = سخت – آسان  **  رویش = سبز – امید بخش – شادی آور                

 کوچه = تنگ ، تاریک  **  خراسان   = بزرگ ،  صفا بخش   **    بیابان =  خشک – بی آب وعلف     گلزار= زیبا – روح بخش

 99- شکل دوم کلمات زیر را بنویسید وبا هریک از آن ها جمله ای بسازید.   آشیانه =  آشیان – خانواده آشیان مهر ومحبّت است .

میهمان= مهمان – پارسال یک هفته  در مشهد مقدّس مهمان آقا امام رضا (ع) بودیم.

100- فابل چیست ؟ با توجه به کتاب

101- از مشهورترین فابل های ادبیّات فارسی سه نمونه نام ببرید. کلیله و دمنه – مرزبان نامه- منطق الطیر

 102- مواعظ یا شعرهای حکمی چیست ؟

103- هدف از ،................   رسیدن به سعادت و زندگی بهتر است = شعر تعلیمی

104- مواعظ و اندرز ها گاه به شیوه ی غیر مستقیم درقالب داستان ها و حکایت ها به خصوص در مثنوی ها و گاه به صورت مستقیم در قطعه ، قصیده و غزل بیان شده اند .

 105- متن انشا می تواند گزارشی از ......... ،......، ...........  مطالعات یا حاصل گردش علمی ودقّت در طبیعت باشد . ( شنیده ها – دیده ها )

106- ................بررسی میزان درستی یا نادرستی چیزی است .  = نقد

107- یک متن جذّاب  باید دارای سه ویژگی باشد.             1- آغاز نیکو       2-  پیوستگی و انسجام محتوا       3- پایان بندی مناسب

108- بیت زیر را با رعایت انسجام در یک بند توصیف کنید . 

  « دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد ؟                   ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد

109- انشای زیبا ............ و........... دارد و میان بخش های آن هماهنگی ..... دیده می شود .  آغاز  -  پایانی – انسجام

110- در روزگار ما بیش تر داستان ها  به ........ است .        نثر

 111- ادبیّات پایداری بخشی از ادبیّات حماسی به شمار می آید.  

112- انواع نثر را نام ببرید.روزنامه ای – داستانی – نمایشنامه و فیلم نامه – سفرنامه – خاطره – گزارش

113- پیام بیت زیر را در یک بند توصیف کنید .« به اندازه ی بود باید نمود / خجالت نبرد آن که ننمود وبود»

114- ارزش یک انشا به تفصیل وبلندی آن نیست ،

 انشای خوب آن است که ........... و.......... و ......... باشد . گویا – رسا – زیبا

115-  در فیلم ها ......... و......... و...... به فضا سازی والقای بهتر صحنه ها و مفاهیم کمک می کند . رنگ – نور  موسیقی 

116- در تعزیه ، لباس اشقیا ............... و رنگ لباس اولیا .................  است .  سرخ  - سبز

117- موضوع تذکره اولیا چیست ؟  شرح احوال وگفتار تعدادی ازعارفان و پارسایان

118- یکی از راه های معرفی شخصیّت ها و نوشتن درباره ی آن ها ، استفاده از قالب ............. و .......... است .  نمایش نامه و داستان

119- معادل کلمه های زیر را بنویسید . اِلّا  =  جز        طرّار  = دزد          علی الصّباح = بامدادان

120 - هرگاه در انشا ، از زبان شخصیّت ها سخن می گوییم لازم است به موقعیّت  ........... ،........... ،  ............ ،  و نوع واژه ها توجّه کنیم .

121- پرورش وآفرینش زیبایی در متن از چه راه هایی امکان پذیراست .؟1- استفاده از توصیف – تخیّل – فضا سازی

  2-بهره گیری از عناصرادبی – مانند : تشبیه – تشخیص- شبکه معنایی 3- ارتباط و انسجام متن

  4-بهره گیری از آیات – روایات-  سخنان زیبا –  اشعار و امثال و حکم 

122- ویژگی داستان بلند ( رمان ) را نام ببرید . 1- شرح مفصّل حوادث زندگی شخصیّت ها  

       2- تنوّع فراوانی شخصیّت ها در داستا

3- طولانی بودن داستان         4-  تنوع فضا ، مکان و زمان

123- ویژگی های داستان کوتاه را بنویسید . 1- برش یا بخشی از زندگی و حوادث رابیان می کند. 

     2- شخصیّت ها ی داستان اندک هستند.

3-داستان کوتاه است.          4- فضا و مکان وزمان محدود است .

124- داستانک ها  شبیه حکایت ها و لطیفه ها بسیار کوتاه هستند .    الف- درست   ب- نادست

125- عبارت های زیر را به نثر روان برگردانید.

مادر حسنک زنی بود سخت جگر آور = مادر حسنک زنی بسیار شجاع بود.

ابلیس زهره ندارد گرد او گردد . شیطان جرئت ندارد اطراف و دور بَر او ( رابعه ) بیاید .

در بصره قحطی عظیمی پیدا شد وخواهران متفرق شدند .= در بصیره نایابی بزرگی به وجود آمد و خواهران از همدیگر جدا شدند.

بر وجهی که بر متقدّم طعن نکند.= به گونه ای که بر نفر قبلی که سخن  را آغاز کرده است بی احترامی نشود .

ازجای تهمت زده پرهیز کن .= از حضور در جایی که ممکن است به کسی تهمت بزنند  دوری کن .

مگر نیّت بدل کردی = مگرقصد خود را عوض کرده ای

راسو در من آویزد = راسو با من  درگیر شود/

مقرون به ابواب بلا و مشقت= نزدیک به انواع بلا و سختی ها

باران رحمت بی حسابش همه را رسیده وخوان نعمت بی دریغش همه جا کشید ه=

  رحمت و بخشش خداوند مانند بارانی بر همه جا پخش شده و سفره نعمت های او در سراسر دنیا  گسترده شده است . 

داعیه ای در باطن من پدیدآمد .= اراده وانگیزه ای در درون من به وجود آمد .

126- منظور از جمله ی « شهر در پناه شهدا است » یعنی چه؟

=  شهر را شهدا حفظ کرده اند و شهر بهخاطر وجود شهدا در امنیّت است .

127- یکی از راه های معرفی شخصیت ها و نوشتن درباره ی آن ها استفاده از قالب«  نمایش نامه»   و « داستان»  است .

128- منابع اطلاعاتی برای پژوهش به چند دسته تقسیم می شوند ؟

 1- منابع مکتوب 2- منابع غیرکتابخانه ای (  شنیداری – دیداری – رایانه ای )

129- فیش یا برگه چیست ؟

130- متن انشا می تواند گزارشی از شنیده ها ، دیده ها ، مطالعات یا حاصل گردش علمی ودقت در طبیعت باشد

 

تهیه وتنظیم :شفائی – دبیر ادبیات نمونه قدس

[ جمعه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 13:39 ] [ قربانی ]

[ ]

به نام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان فارسان

مدرسه راهنمایی نمونه دخترانه خانم مهین کریمی فارسان

************

آزمون : آیین نگارش و انشا                   پایه : سوم راهنمایی              نام و نام خانوادگی :

نوبت : اول                                      دی ماه 1390                                       نام پدر :  

  تعداد صفحه : 3                              تعداد سوالات : 9                             نام کلاس: سوم (        )

 زمان پاسخگویی : 90 دقیقه                                                                  نام دبیر : عبدالهی       

 

نمره باعدد :

 

 

نمره با حروف :

 

 

ردیف

در کارها بر خدا توکل کن (که تنها) خدا برای مدد و نگهبانی کافی است ( احزاب /3)

شمارک

1

گزینه ی  مناسب را با * مشخص کنید .

-       در کدام گزینه جمله ی زبانی به کار رفته است ؟

الف : مسجد جامع قلب شهر بود .                                         ب: اتومبیل ها گریختند .

ج: سخن عشق پیر و جوان نمی شناسد.                                 د : کربلا قرار گاه عشاق است .

-       دربیت زیر کدام آرایه ی ادبی استفاده شده است ؟

 درسینه ام دوباره غمی جان گرفته است                   امشب دلم به یاد شهیدان گرفته است )

الف : تلمیح              ب: تضمین پنهان              ج: تضمین آشکار            د : جناس

-       نخستین گام در پژوهش کدام است ؟

الف : سوال خود را درست و روشن مطرح کنیم .          ب: به منابع مکتوب مراجعه کنیم

ج: روش استفاده از منابع را بیاموزیم               د : به منابع دیداری و شنیداری مراجعه کنیم .

 

 

25/0

 

25/0

 

 

25/0

 

 


2

جمله  ی صحیح را با (ص) و جمله ی غلط را با (غ) مشخص کنید .

- در نقد فقط عیب ها و کاستی ها بیان می شود  . (               )

- انشا را می توان به شیوه داستان نوشت . (                 )

 

25/0

25/0

3

در جاهای خالی ،با  کلمات مناسب بنویسید .

-       داستانهایی که قهرمانان آن ها حیوانات هستند ، ....................... نام دارد .

-       شبکه معنایی گسترده تر از ............................. است .  

 

25/0

25/0

4

مراحل انجام یک کار تحقیقی یا پژوهشی را فقط نام ببرید .

 

 

75/0

5

بیت زیر را بازگردانی کنید .

دل شود گر به علم بیننده                                       راه جوید به آفریننده

 

1

6

آرایه های ادبی بیت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید . (سه مورد )

سعدیا ، راست روان گوی سعادت بردند                       راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار

 

 

5/1

7

با هر یک از کلمه های زیر ، یک جمله ی زیبا بنویسید .

طنین :

معراج:معراج :

1

8

درباره ی امتحان امروز یک مونولوگ بنویسید . (یک بند )

 

 

 

 

5/1

9

برای واژه ی دوست  شبکه معنایی بنویسید و آنها را در یک بند به کار ببرید .

دوست : ..................... ، ..........................  ،  ..............................   ،  ..................................     .

 

 

 

2

                                                    موفق باشید                                                                   جمع کل

10

 

از دو موضوع زیر یکی را انتخاب کنید و درباره آن انشایی بنویسید . (10 نمره )

1-   کتاب فارسی سوم راهنمایی را نقد کنید .

2-   در باره ی  نقش تدبیر و دور اندیشی در زندگی انشایی بنویسید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان فارسان

مدرسه راهنمایی نمونه دخترانه خانم مهین کریمی فارسان

************

آزمون : آیین نگارش و انشا                   پایه : دوم راهنمایی              نام و نام خانوادگی :

نوبت : اول                                      دی ماه 1390                                       نام پدر :  

  تعداد صفحه : 3                              تعداد سوالات : 9                             نام کلاس: دوم (        )

 زمان پاسخگویی : 90 دقیقه                                                                  نام دبیر : عبدالهی       

 

نمره باعدد :

 

 

نمره با حروف :

 

 

ردیف

در کارها بر خدا توکل کن (که تنها) خدا برای مدد و نگهبانی کافی است ( احزاب /3)

شمارک

1

گزینه ی  مناسب را با * مشخص کنید .

-       در گفت و گو های بین  اشخاص در داستان ها و نمایشنامه ها به جای نام گوینده ، از کدام علامت نگارشی استفاده می شود ؟

 الف ):                         ب)-                              ج)   ((      ))                     د )

-       در کدام مصراع از آرایه ی تلمیح استفاده شده است ؟

الف ) گهی  اسرار قرآن بازگوید .            ب) برق از شوق که می خندد بدین سان قاه قاه ؟

ج) درونش همچو غنچه از ورق پر                 د ) یوسف آخر زمان آید به دوران ،غم مخور ن   

 

5/0

 

 

5/0

2

جمله صحیح را با (ص) و جمله ی غلط را با (غ) مشخص کنید .

-  حاشیه گذاری در دو طرف متن به زیبایی متن کمک می کند . (                  )

- در نوشتار می توان از شکل محاوره ای زبان استفاده کرد . (                     )

 

5/0

5/0

3

در جاهای خالی ،  کلمات مناسب بنویسید .

-       در نوشتن انشا باید به اصل ............................ و کوتاهی جملات توجه کنیم .

-       جملات کوتاه و پر معنی را ...................... می نامند .

-       جملات کوتاه و آهنگین را ........................... می نامند .   

-        

5/0

5/0

5/0

4

درباره ی موضوع زیر ضرب المثل بنویسید .

دوستی :

 

5/0

5

ارکان تشبیه را در مصراع زیر مشخص کنید .

ز دریای خرد گوهر  توان جست .

رکن اول ...........................    رکن دوم ........................ رکن سوم .........................               رکن چهارم ...................

1

6

 جمله بسازید .

بهار : (جمله ادبی )

کتاب : (جمله زبانی )

1

7

درباره ی مفهوم بیت زیر توضیح دهید .

ددر جهان نتوان اگر مردانه زیست                             همچو مردان جان سپردن زندگی است

 

1

8

جمله ی زیر را تا دو سطر ادامه دهید .

من یک نوجوانم ...........................

 

 

 

1

9

درباره تصویر یک متن ادبی بنویسید .(1 بند )

 

2

                                                     موفق باشید                                                                   جمع کل

10

 

 

 

از دو موضوع زیر یکی را انتخاب کنید و درباره آن انشایی بنویسید . (10 نمره )

1-   یکی از زیبایی های آفرینش را توصیف کنید .

2-   درباره ی آداب سخن گفتن انشایی بنویسید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان فارسان

مدرسه راهنمایی نمونه دخترانه خانم مهین کریمی فارسان

************

آزمون : آیین نگارش و انشا                   پایه : اول  راهنمایی              نام و نام خانوادگی :

نوبت : اول                                      دی ماه 1390                                       نام پدر :  

  تعداد صفحه : 3                              تعداد سوالات : 10                             نام کلاس: اول (        )

 زمان پاسخگویی : 90 دقیقه                                                                  نام دبیر : عبدالهی       

 

نمره باعدد :

 

 

نمره با حروف :

 

 

ردیف

در کارها بر خدا توکل کن (که تنها) خدا برای مدد و نگهبانی کافی است ( احزاب /3)

شمارک

1

گزینه ی  مناسب را با * مشخص کنید .

-در کدام گزینه آرایه ی تشخیص به کار رفته است ؟

الف : معرفت کردگار ، دیدن این عالم است .         ب: ای کمیل ، این دل ها همچون ظرف هاست .

ج: زبان فارسی یک موسیقی دلنواز است .                   د : آب می رفت تا خود را به دهان خشک زمین برساند .

-مجموعه ای از نشانه های مکتوب زبان است که در زبان گوناگون شکل های مختلفی دارد

الف : زبان گفتار           ب: زبان نوشتار               ج: زبان اشاره          د : خط

5/0

2

جمله صحیح را با (ص) و جمله ی غلط را با (غ) مشخص کنید .

-  نشانه های نگارشی کمک می کنند متن را بهتر و صحیح تر بخوانیم  . (                  )

- در نثر ساده نویسنده به زیبایی نوشته ، توجه فراوان دارد تا تاثیرسخن خود را بیش تر کند   . (            )

5/0

3

در جاهای خالی ، کلمات مناسب بنویسید .

-       برای ارتباط با دیگران و بیان مقصود خود از .................... استفاده می کنیم .

-       فرهنگستان زبان و ادب فارسی در حفظ و ..................... زبان فارسی می کوشد .

5/0

 

5/0

4

فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای واژه های زیر چه معادل هایی پیشنهاد داده است ؟

اس ام اس :                                       کامپیوتر :

 

5/0

5

در جمله های زیر کلمات سجع را مشخص کنید .

دانش به از مال است که دانش تو را پاسبان است و تو مال را نگهبان .

 

5/0

6

جمله ای بنویسید که کلمه ( ایران )در آن بدل باشد .

 

 

1

7

جمله ی زبانی زیر را به صورت ادبی بنویسید .

آسمان سآسمان ابری است و گاهی قطره ای باران بر زمین می ریزد .

 

 

 

1

8

نشانه های نگارشی مناسب را در متن زیر به کا ببرید .

حضرت علی (ع) می فرمایند با قناعت زیست کن تا پادشاهی کنی

 

1

9

عبارت نا تمام زیر را با 3 جمله کامل کنید .

وقتی به زیبایی های طبیعت ........................

 

 

 

5/1

10

درباره ی تصویر رو به رو 1 بند بنویسید .

 

5/1

                                               موفق باشید                                                                   جمع کل

10

 

 

از دو موضوع زیر یکی را انتخاب کنید و درباره آن انشایی بنویسید . (10 نمره )

1-   با استفاده از تشخیص یکی از وسایل اطراف خود را توصیف کنید .

2-   آرزوی شما در آینده .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ شنبه ششم خرداد ۱۳۹۱ ] [ 17:47 ] [ قربانی ]

[ ]

به نام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان فارسان

مدرسه راهنمایی نمونه دخترانه خانم مهین کریمی فارسان

************

آزمون : املای فارسی                پایه : سوم راهنمایی                              نام و نام خانوادگی :

نوبت : اول                                      دی ماه 1390                                       نام پدر :  

  تعداد صفحه : 2                              تعداد سوالات : 9                             نام کلاس: سوم (        )

 زمان پاسخگویی : 30 دقیقه                                                                  نام دبیر : عبدالهی       

 

نمره باعدد :

 

 

نمره با حروف :

 

 

ردیف

در کارها بر خدا توکل کن (که تنها) خدا برای مدد و نگهبانی کافی است ( احزاب /3)

شمارک

1

گزینه ی  مناسب را با * مشخص کنید .

-       معنی واژه ی (مقر ) چیست ؟

الف : قرارگاه                 ب: استقرار             ج: مستقر                د : قرار

-       کدام واژه مفرد است ؟

-       الف : الوان              ب: دیار                  ج: معراج                 د : عشاق

5/0

2

جمله صحیح را با (ص) و جمله ی غلط را با (غ) مشخص کنید .

-در املای کلمات مرکب ، نوشتن هر دو شکل جدا نویسی و سر هم نویسی درست است . (        )

- بهتر است واژه های عربی املاء و انشاء را بدون (ء) بنویسیم . (                 )

5/0

3

در جاهای خالی ، کلمات مناسب بنویسید .

-       هر چه در وجود است همه صنع خدای تعالی است .   صنع یعنی ...........................

-       آیات جمع ِ .................. است .

5/0

4

با توجه به مفهوم هر واژه در جای خالی ، حرف مناسب بنویسید .

-       وقت آن است که باقی ..............  مان خود به ادارسانم .

                                     برعهده گرفتن کاری

-       سر انجام مـ ......  هور سربازان مقدونی گردیدند .

                      شکست خورده

5/0

5

شکل صحیح واژه های داخل کمانک  را برای جاهای خالی انتخاب کنید .

 

-       صحنه ی کربلا ................ شد . (تداعی تدایی )

-       سوگند دروغ عمر و ...................... زندگی زود با خلل کند. (اثاث اساس )

-       هر که بر معصیت ................ بود، از خدای نترسد .(مسر مصر )

-       از جمال صورت قصر و ................. ملک و ی خبر ندارد (سریر صریر )

1

6

با کلمه های زیر جمله بنویسید .

طنین :

میغ :

1

7

برای کلمه های زیر رابطه ی خواسته شده را بنویسید .

هم خانواده ی عشّاق ، .........................               مترادف عقده ، ............................

شکل دیگر هجده ، ...........................                    هم آوای حیات ، ........................ وایآ

2

8

رابطه ی واژه های زیر را بنویسید .

آینه ، آیینه :.......................................                                  صواب ،ثواب :..............................

گه ،گاه :..........................................                                     مدهوش ، متحیّر :..........................

عجایب ، عجیب :..................  ، .................                ظالم ، مظلوم :.......................  ،   ..................

 

2

9

در جمله های زیر غلط های املایی را مشخص کنید و درست آن ها را بنویسید .

-جوانان باید دارای قریهه ی نقد و تحلیل گردند .

موش پرسید : حال چیست ؟ گربه گفت : مقرون به ابواب بلا و مشغّت .

بدیهی است که امروزه مسئولیت ما پیچیده تر و سنگین تر است .

رودخانه ماند و نظاره کرد که چگونه حیاط معمول شهر متوقّف شد .

1-...................................   2-....................................          3-.......................      4-...........................

2

                                       موفق باشید                                                                   جمع کل

10

 

 

 

به نام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان فارسان

مدرسه راهنمایی نمونه دخترانه خانم مهین کریمی فارسان

************

آزمون : املای فارسی                پایه : دوم راهنمایی                              نام و نام خانوادگی :

نوبت : اول                                      دی ماه 1390                                       نام پدر :  

  تعداد صفحه : 2                              تعداد سوالات : 9                             نام کلاس: دوم (        )

 زمان پاسخگویی : 30 دقیقه                                                                  نام دبیر : عبدالهی       

 

نمره باعدد :

 

 

نمره با حروف :

 

 

ردیف

در کارها بر خدا توکل کن (که تنها) خدا برای مدد و نگهبانی کافی است ( احزاب /3)

شمارک

1

گزینه ی مناسب را با * مشخص کنید .

-       کدام گزینه با توجه به معنی به تشدید نیاز داد ؟

الف : مسلم : مسلمان        ب: مبین : آشکار کننده            ج: معین : یاور            د: قوت : توشه 

-       کدام واژه مفرد است ؟

-       الف : ائمه            ب: اصول                   ج: روایت                د : القاب

5/0

2

جمله  ی صحیح را با (ص) و جمله ی غلط را با (غ) مشخص کنید .

-نامه  ی الکترونیکی معادل فارسی ایمیل است . (             )

 

- آیات جمع مکسر آیه است .(              )

5/0

3

در جاهای خالی ، کلمات مناسب بنویسید .

-       -املای درست واژه های هم آوا از طریق متن و ................. میسّر است .

-       پرنده +ان = ................................

 

5/0

4

با نوشتن حرف مناسب ، کلمه های زیر را کامل کنید .

مو.... ر( با وقار )         منحـ..... ر( محدود )     فرا .....  ت ( آسایش )     ....... ور (خوبان بهشتی )

 

1

5

شکل صحیح واژه های داخل کمانک  را برای جاهای خالی انتخاب کنید .

-       دو گانگی از میان ...................... ( برخاست ، برخواست )

-       کاش مادر بزرگ کمتر ................... بخورد . (غصّه ، قصّه )

-       ایرانیان ساختن بناهای عام المنفعه را .................. آخرت می گویند (ثواب ، صواب )

-       زبان رسمی عامل .................... همه ی اقوام یک سرزمین است . ( انسجام ، انصجام )  

1

6

با کلمه های زیر جمله بنویسید .

طرب :

معمور :  

1

7

برای کلمه های زیر رابطه ی خواسته شده را بنویسید .

ارسال ، رسل ...................                   صادق ، کاذب ..........................

غالب ، قالب ............................                    بنا ، بنّا ...................................

دیار دار ............................   ، ......................... وایآ

5/1

8

با استفاده از متن زیر ، برای هر یک از اصطلاحات یک جفت واژه بنویسید .

ایرانیان با ادب ترین مردم جهان اند . هنگام ورود یا خروج از محلی به هم تعارف می کنند . جوانان ایرانی پاک و هنرمندند . اگر به سببی با هم  به جدال برخیزند ، خشم و غضبشان زود فرو می نشیند و هنگام مجادله ی لفظی هر گز نام پاک خدا را به زشتی نمی برند .

مفرد و جمع : ................  ،  .................             هم خانواده : .......................    ،   .....................

مترادف : .....................  ،  ..................                  متضاد : .....................    ،    .......................  

2

9

در جمله های زیر غلط های املایی را مشخص کنید و درست آن ها را بنویسید .

-صدای غلقل سماور در فضای اتاق پیچیده بود .

- مردم انقلابی ایران به پیشوایی بنیان گزار انقلاب اسلامی سه اصل اساسی را به عنوان هدف اصلی خود به جهانیان اعلام کردند .

- فواصل میان قطعات باغ مسطور از انواع و اقسام درختان میوه است .

- بهار فصل تجدید حیات طبیعت و تابستان فصل پخته گی و کمال طبیعت است .  

1-............................   2-.............................          3-.....................          4-...........................

2

                                     موفق باشید                                                                   جمع کل

10

 

به نام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان فارسان

مدرسه راهنمایی نمونه دخترانه خانم مهین کریمی فارسان

************

آزمون : املای فارسی                پایه : اول راهنمایی                              نام و نام خانوادگی :

نوبت : اول                                      دی ماه 1390                                       نام پدر :  

  تعداد صفحه : 2                              تعداد سوالات : 9                             نام کلاس: اول (        )

 زمان پاسخگویی : 30 دقیقه                                                                  نام دبیر : عبدالهی       

 

نمره باعدد :

 

 

نمره با حروف :

 

 

ردیف

در کارها بر خدا توکل کن (که تنها) خدا برای مدد و نگهبانی کافی است ( احزاب /3)

شمارک

1

گزینه ی  مناسب را با * مشخص کنید .

-       کدام واژه جمع است ؟

الف : ایرانیان                 ب: مهربان                     ج: شادمان                       د : تاجیکستان

-کدام کلمه دو تشدید نیاز دارد ؟

الف :  تمدن                     ب: جدیت                      ج: علمیه                          د : مرجعیت

5/0

2

جمله ی صحیح را با (ص) و جمله ی غلط را با (غ) مشخص کنید .

-جلال هم خانواده ی جمال است  (             )

- درخت یک واژه ی دو تلفظی است  .(              )

5/0

3

در جاهای خالی ، کلمات مناسب بنویسید .

-در نوشتن املا دقت و ................. موجب می شود تا متن آن به دور از هر گونه خطا باشد .

-به کلماتی که به یک شکل خوانده و تلفظ می شوند اما شکل نوشتاری آن ها و در نتیجه معنی آن ها متفاوت است؛ ................... می گویند .

5/0

4

با توجه به مفهوم واژه ها، با نوشتن حرف مناسب آن ها را کامل کنید .  

تحـ.............. ـین( آفرین گفتن )                                           مباحـ..........ـه ( گفت و گو )

.......ـفر ( یکی از ماه های قمری )                                        .....لال (گوارا)

 

1

5

شکل صحیح واژه های داخل کمانک  را برای جاهای خالی انتخاب کنید .

-       هر گاه می بینم زبان فارسی ...................... شده ، غمگین می شوم .(خار ، خوار )

-       دانش ..................... است . ( فرمان گذار ، فرمان گزار )

-       پیامبر از سجده .........................  . ( برخاست ، برخواست )

-       - بهار فصل تجدید ................ طبیعت است ( حیات ، حیاط )  

1

6

با کلمه های زیر جمله بنویسید .

صواب  :

رأفت و عطوفت  : 

1

7

رابطه ی واژه های زیر را بنویسید .

مقتدایی و پیشوایی (                        )                  رنج و سختی (                       )

غم ها و شادی ها (                       )                      صبا و سبا (                                 )

خالق و خلق (                             )                        مهربان ، مهربان (                    )      رابطه ی واژه های  زیر را بنویسید .

مقتدایی و پیشوایی (                      *

5/1

8

برای واژه های زیر رابطه ی خواسته شده را بنویسید .

هم خانواده ی معارف                  مفرد هم وطنان

متضاد توانگر                                      هم آوای سفر 

2

9

در جمله های زیر غلط های املایی را مشخص کنید و درست آن ها را بنویسید .

- خدمات زوقی نشان دهنده ی احساسات خالصانه ی ایرانیان است .

- هر وقت نظم و نصری دل پذیر می خوانم شادمان می شوم .

- روحم چنان قرق فهمیدن بودن که از هیجان می لرزید .

- مردم به نشانه ی اعتراض تضاهرات کردند .

1-...............................   2-.........................          3-......................          4-...........................

2

                                                    موفق باشید                                                                   جمع کل

10

 

 

 

 

 

 

 

به نام خداوند جان و خرد                                          کزین برتر اندیشه بر نگذرد

اداره آموزش و پرورش شهرستان فارسان

مدرسه راهنمایی نمونه مهین کریمی فارسان

آزمون املای تقریری                 پایه : سوم                      نوبت : اول /دی ماه 1390               طراح : عبدالهی

 

 

 

      سپاس باد یزدان دانا و توانا را که آفریدگار جهان است و درود بر محمّد مصطفی   ( صلّی الله علیه و آله و سلّم ) که خاتم پیغامبران است و آفرین بر اصحاب اوی و اهل بیت و گزیدگان اوی که خلق را به راستی پند دادند و طریق مبطلان بر نوشتند و بساط حق بگستردند .

ای ابوذر ، سخنان بیهوده مگوی و به اندازه ی نیاز ،سخن بگوی . گشاده روی و خندان باش که خدای تعالی ، گشاده روی و آسان گیر را دوست دارد .

موش گفت : من همیشه به غم تو شاد بودمی و ناکامی تو را عین شادکامی خود شمردمی . لکن امروز شریک توام در بلا ، بدان سبب مهربان گشته ام و برخرد و فراست تو پوشیده نیست که من راست می گویم ، اکنون مرا ایمن گردان تا بند های تو همه ببرم و فرج یابی این ملاطفت بپذیر که عاقل در مهمّات ، توقّف جایز نشمرد .

در زمین نگاه کن که چگونه بساط تو ساخته است و جوانب وی فراخ گسترانیده و از زیر سنگ های سخت ، آب های لطیف روان کرده ، تا بر روی زمین می رود و به تدریج بیرون می آید و در وقت بهار بنگر و تفکّر کن که چون دیبای هفت رنگ گردد بلکه هزار رنگ شود.

سعدی می فرماید : (( مثل هم نشین بد چون آهنگر است ، اگر جامه نسوزد ، دود در تو گیرد و مثل هم نشین نیک چون عطّار است که اگر مشک به تو ندهد ، بوی در تو گیرد . ))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نام خداوند جان و خرد                                          کزین برتر اندیشه بر نگذرد

اداره آموزش و پرورش شهرستان فارسان

مدرسه راهنمایی نمونه مهین کریمی فارسان

آزمون املای تقریری                 پایه : دوم                      نوبت : اول /دی ماه 1390               طراح : عبدالهی

 

 

 

      سپاس و ستایش ، خداوندی را سزاست که به واسطه ی ارسال رسل و ابلاغ کتب ، دل های رمیده را آرمیده ساخت . خداوندی را ستایش کنیم و نیایش نماییم که عفوش خطا پوش است .

نگاه محسن دوباره پی دست های مادر بزرگ دوید . مادر بزرگ دستی به صورت خود کشید (( الّهم صلّ علی محمّد و آل محمّد)) همیشه دانه ی آخر تسبیح را که می انداخت ، صلوات را بلند ختم می کرد .

ایرانیان دارای هوش و استعداد فکری خوبی هستند . آن ها در فرا گرفتن امور فنّی و هنری و هر گونه علوم استعداد و قابلیّت فراوان دارند . نرم و انعطاف پذیر ، نجیب ، با ادب ، پر آزرم و خوش رو هستند و بر این اعتقادند که هر چه خدا خواهد ، همان می شود .

تابستان نیز به ضرورت کم کم جای خود را به پاییز می دهد . درختان از پوشش سبز خود عریان می شوند و گویی با اهتزاز برگ های زرد ونارنجی و سرخ آتشین در باد ، شعله می کشند و هزار رنگ با هم در می آمیزند . زیبایی این همه رنگ آمیزی بدیع در خزان کم تر از رنگ های سرزنده و شاداب بهار نیست .

هر که در حال توانایی نیکویی نکند ، در وقت ناتوانی سختی بیند . نادان را به خموشی نیست واگر این مصلحت بدانستی ، نادان نبودی .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نام خداوند جان و خرد                                          کزین برتر اندیشه بر نگذرد

اداره آموزش و پرورش شهرستان فارسان

مدرسه راهنمایی نمونه مهین کریمی فارسان

آزمون املای تقریری                 پایه : اول                      نوبت : اول /دی ماه 1390               طراح : عبدالهی

 

 

 

       پیامبر گرامی اسلام ، محمّد بن عبدالله (ص) در آداب و رفتار و اخلاق ، اسوه ی عالمیان است . آن چنان که خداوند مهربان در قرآن کریم می فرماید: (( به درستی که رسول خدا برای شما اسوه و نمونه ی نیکویی است .))

-ای کمیل ، دانش به از مال است که دانش ، تو را پاسبان است و تو مال را نگهبان مال با هزینه کردن کم آید و دانش با پراکنده شدن بیفزاید .

-با زبان فارسی می توانم اندرز استادان اخلاق را بشنوم . هم چنین می توانم با فهم و مناجات مومنان و عارفان بزرگ دل به آنان بسپارم و به معبود و محبوب آنان ایمان بیاورم .

-آب ، این روح مذاب امیدو زندگی ، تازه نفس ، جوان ، زلال و نیرومند با گام های استوار و امیدوار شتابان می رفت تا خود را به دهان خشک زمین و صدها کشتزار سوخته و نگاه های پژمرده ی هزاران درخت تشنه برساند .

-کتاب پر رمز و راز آفرینش و شگفتی های طبیعت سرشار از درس ها و اندرزهاست اگر نیروی جوانی و شادابی و چالاکی این دوره را با تأمّل ، تفّکر و بصیرت همراه کنیم به شکوفایی خواهیم رسید . تمیزی و پاکیزگی، آراستگی و پاک دلی ، ما را با زیبایی های جهان پر شکوه الهی همراه و همسایه می کند .

 

 

 

 

 

[ شنبه ششم خرداد ۱۳۹۱ ] [ 17:31 ] [ قربانی ]

[ ]

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

املای کدام گزینه با توجّه به معنی نادرست است؟

 

الف)جاذبه :کشش               ب)استعداد: توانایی                  ج)متوازع :فروتن                 د)تأ مّل : اندیشیدن

 

رابطه ی کلمات کدام گزینه، با  سایر گزینه هامتفاوت است؟                                                                                        

 

الف)فراز ،فرود               ب) پاسبان،نگهبان               ج)پارسایی ،پاکدامنی                   د)پیشوایی ،مقتدایی

 

کدام گزینه با سایرگزینه ها «هم خانواده »نیست؟

الف)تکلّم                          ب)کلام                           ج)کما ل                             د)مکالمه

 

کدام یک از واژه های زیر «دوتلفّظی» نیست؟

 

الف)آشنا                          ب) جویبار                      ج) یادگار                           د)آسمان

درکدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟

 

 الف) هر وقت نظم ونثری شیرین به زبان فارسی می خوانم شادمی شوم. 

 

  ب) نوجوانی دوره ی اضطراب ها وبیم وهراس هاست.

 

  ج) درکلاس آفرینش عظمت خالق درس را حس می کنم.       

 

   د) چرا دشمنان ما صلاح وپاکدامنی جوانان ما را نمی بیینند

 

درست یا نادرست بودن گزینه های زیر را مشخّص کنید.  

 

الف) املا فرصتی است برای ارزش یابی مهارت (گوش دادن)و(نوشتن).                درست                         نادرست

 

ب) دوواژه ی «رأفت»و«عطوفت» باهم (مترادف) هستند .                              درست                         نادرست

 

ج)متضاد واژه ی «استقلال» کلمه ی«وابستگی» می باشد.                              درست                          نادرست

 

مفرد یا جمع واژه های زیر را بنویسید.

حقایق:..................      مدارس:.....................      علم:.......................     

 

 

حروف جاافتاده درکلمات زیر را با توجّه به (هم خانواده های داخل  کمانک) بنویسید.

 

 اهت...از(تکان خوردن)             مبا....ثه(گفت وگو)             ت....اهرات  (راهپیمایی)            تح....ین (آفرین گفتن)

 

 

در هریک ازگزینه های(الف تا د)،دور شکل صحیح کلمات خط بکشید.

 

 الف)تمدّن عظیم جهانی،  تمدّن عزیم جهانی                              ب) خدمات زوقی وهنری، خدمات ذوقی وهنری 

 

   ب) صمیمیت واخلاص ،صمیمیت واخلاس                             د)سخنان عالمانه ، سخنان آلمانه

 

مترادف واژه های زیر را از بین کلمات داخل کمانک  انتخاب کرده ودرجای خالی بنویسید .

 

(پاداش  ،  پاک ، آسوده  ،  پشتیبانی  ، هم نشینی )

 

حمایت (.................)          فارغ  (....................)         ثواب (.....................)        معصوم (......................)

 

 

 

25/

 

 

 

25/

 

 

 

25/

 

 

 

25/

 

 

 

 

5/

 

 

 

 

 

 

 

75/

 

 

 

 

 

 

 

75/

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

ادامه ی سؤالات در صفحه ی 2

 

 

ردیف

«فردا هرگزدیر نخواهد بود اگربدانید که درجست وجوی دانش هستید.»

شمارک

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

در متن زیر 4 غلط املایی وجود دارد .ابتدا غلط های املایی را مشخّص  کرده وسپس صحیح آن ها را بنویسید .

 

*درمیان جمع گشاده روبود ودرتنهایی سیمایی مهزون ومتفکّر داشت. هرگزبه روی کسی خیره نگاه نمی کرد وبیش تراوغات

 

 چشم هایش را به زمین می دوخت. بیش از حدّ لظوم ،سخن نمی گفت واجازه  نمی داد کسی جز در مغام داد خواهی  در

 

حظور اوازدیگری بد بگوید.

 

1-....................             2-.......................              3-.......................               4-......................

 

 

شکل درست املای واژه ها ی داخل کمانک را با توجّه به  مفهوم آن ها  در جمله ، انتخاب کنید.

 

امروزه صد ها هزارجوان دانشجو وطلبه در..............علمیّه ی قم درس می خوانند.(حوضه ،حوزه)

 

درایران قدیم شهرهایی بوده که روزگاری درازمرکزدرس وتعلیم و..............بوده است.(تعلّم ،تألّم )

 

ای کمیل ،دانش......................است ومال فرمان بردار.(فرمان گذار ،فرمان گزار)

 

برای هر کدام ازکلمات زیریک (هم آوا) بنویسید وسپس آن ها را با هم دریک جمله به کار ببرید.

 

 

حیات(                     )..................................................................................

 

صفر(                    )..................................................................................

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/1

 

 

 

 

 

 

 

5/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    جمع شمارک

            

"بیش ترموفّقیّت هایی که نصیب بشر می شود،همگی درسایه ی صبر وبردباری است"       شکسپیر

  

پیروز وسربلند باشید

فروزش

نمره ی سوالات املایی:..............................

نمره ی املای تقریری:..............................

کل نمره ی ارزشیابی پایانی :......................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


10

[ چهارشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۰ ] [ 14:32 ] [ قربانی ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه